روابط عمومی ۰۹۰۲۲۰۰۷۸۷۰ پاسخگویی از ساعت ۸ الی ۲۰

جنگ های شبانه

معرفی شرکت توسعه سفر کیا کیش

جنگ ستارگان

قیمت بلیط این جنگ برای هر نفر 155000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

110000 تومان

پازل شو

قیمت بلیط این جنگ برای هر نفر 155000 تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

۱۱۰۰۰۰ تومان

شوی ایرانیا

قیمت بلیط این جنگ برای هر نفر ۱۵۵۰۰۰ تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

۱۱۰۰۰۰ تومان

بابک شو

قیمت بلیط این جنگ ۱۱۰۰۰۰ تومان میباشد که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

۷۷۰۰۰ تومان

پرشین شو

هزینه بلیط این جنگ برای هر نفر ۱۵۵۰۰۰تومان است که اعضای شرکت از تخفیف برخوردار میشوند.

محل تهیه بلیط : کیش - میدان پردیس - مجتمع یاران - دفتر گردشگری رها سیر

۱۱۰۰۰۰تومان

ورود

اکانت ندارید؟ ثبت نام

رمز جدید برای شما پیامک خواهد شد